Obchodné podmienky

Obchodné podmienky platné pre e-shop

Prevádzkovateľ internetového obchodu:

BERAMED, s.r.o., Hlavná 287, Topoľčianky, 951 93, Slovenská republika

IČO: 44 915 471

DIČ: 2022941789

Firma je zapísaná v obchodnom registri Okr. súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 25273/N.

Nie sme platcami DPH.

  1. Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok prostredníctvom elektronického obchodu www.tekovskamedovina.sk. Pri objednávke predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky zaslaním potvrdzujúceho e-mailu, ktorý kupujúci uvedie v objednávke. Predávajúci potvrdí kupujúcemu stav objednávky a predpokladaný termín doručenia. Kupujúci je v objednávke povinný pravdivo vyplniť povinné údaje, ktoré slúžia pre správne doručenie objednaného tovaru a vystavenie daňového dokladu. Ak je kupujúci fyzická osoba, objednávka musí obsahovať tieto základné údaje: meno, priezvisko, E-mailová adresa, telefónne číslo, ulica, číslo domu, mesto, PSČ. Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva naviac tieto údaje: názov firmy, IČO, DIČ.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

  1. Platobné a dodacie podmienky

Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu riadne a včas. Odberateľ zaplatí kúpnu cenu v hotovosti, pri dodaní tovaru. Dodávateľ vystaví kupujúcemu faktúru, ktorú zašle spolu s tovarom.

Predávajúci sa zaväzuje vyexpedovať predmet kúpy kupujúcemu na území Slovenska do 3 pracovných dní. Náklady prepravného hradí kupujúci spolu s tovarom na mieste dobierky. Cena poštovného za zásielku je 8,50 €.

Pri objednávke tovaru v hodnote nad 150,- € uhrádza poštovné predávajúci.

  1. Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru

V zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (Zákon č. 108/2000 Z.z.) máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.

  1. Záruka a reklamácie

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 2 roky. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že škoda bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Za výrobné škody zodpovedá výrobca. Škody, ktoré nemohli byť zistené pri preberaní tovaru a na ktoré sa vzťahuje záručná doba, je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho písomnou reklamáciou. Za škody vzniknuté nesprávnym používaním tovaru predávajúci nezodpovedá. V prípade, že odberateľ prevezme tovar, ktorý nebol predmetom kúpnej zmluvy, má odberateľ právo na bezplatnú výmenu tovaru v zhode s kúpnou zmluvou. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia tovaru od dopravcu. Z tohto dôvodu je odberateľ povinný skontrolovať si tovar pri preberaní od dopravcu. Zodpovednosť za škody spôsobené pri preprave nesie dopravca. Podpísaním prevzatia tovaru odberateľ potvrdzuje prevzatie tovaru v nepoškodenom stave.

  1. Ochrana osobných údajov

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím.

  1. Záverečné ustanovenia

Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Obchodné podmienky sú platné od 21.9.2018.

9. Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie .

  1. Informácia o orgáne dozoru

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 1567/9, 949 01 Nitra, Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 037/772 00 01